تقویت مهارت شنیداری 5

تقویت مهارت شنیداری 5
تعداد بازدید: 579

در این قسمت از تمرین مهارت شنیداری با دو از یک سریال میتوانید مهارت شنیداری خود را تقویت کنید.

ابتدا بدون توجه به زیرنویس فیلم را دو الی سه مرتبه تماشا کرده، سپس هر آنچه که میشنوید را پاز کرده و یادداشت کنید. در انتها با زیرنویس موجود متن خود را تصحیح کنید.

.