دوره های Other Courses

در این دسته بندی دوره های جانبی که باعث پیشرفت و تقویت سطح زبانی زبان‌آموزان می شود قرار می گیرد. این دوره ها بصورت مستقل و جداگانه برای افرادی در نظر گرفته شده که در بعضی مهارت ها ضعیف هستند یا می‌خواهند یک مهارت خاص را تقویت کنند.
هر دوره بصورت جداگانه می تواند به شما برای رسیدن به هدف خود موثر باشد و خرید دوره ها پیش نیاز گذراندن دوره خاصی نیست.
هدف این دوره‌ها افزایش و تقویت پایه زبان انگلیسی است و زبان آموزان می تولنند در کنار گذراندن دوره های خود، نسبت به خرید این دوره ها اقدام نمایند.