بهترین روش برای یادگیری زبان

بهترین روش برای یادگیری زبان
تعداد بازدید: 917
اغلب زبان آموزان برای یادگیری زبان به دنبال خواندن کتاب هایی نظیر 504 و 1100 میروند اما چقدر این کتاب ها تاثیر گذارند؟ بهترین راه برای یادگیری زبان جه راهی می باشد؟.