The Pearl John Steinbeck

The Pearl John Steinbeck
تعداد بازدید: 966

The Pearl is a novella by the American author John Steinbeck. The story, first published in 1947, follows a pearl diver, Kino, and explores man’s purpose as well as greed, defiance of societal norms, and evil.

مروارید رمانی نوشته جان اشتاین بک نویسنده آمریکایی است. این داستان که اولین بار در سال 1947 منتشر شد، یک غواص به دنبال مرواریدی به نام کینو است و هدف انسان و همچنین حرص و آز، سرپیچی از هنجارهای اجتماعی و شرارت را بررسی می کند.