The Paradox of Choice

The Paradox of Choice
تعداد بازدید: 708

Almost everyone faces a paradox of choice every single day of their life. The author focuses on this dilemma in the book. The author asserts that the official dogma of the Western society is that in order to maximize the welfare of the society, individual freedom has to be enhanced. This leads to an increase in choices for an individual.

تقریباً همه در هر روز از زندگی خود با یک پارادوکس انتخاب روبرو هستند. نویسنده در کتاب به این معضل پرداخته است. نویسنده معتقد است که اصول رسمی جامعه غربی این است که برای به حداکثر رساندن رفاه جامعه، آزادی فردی باید افزایش یابد. این منجر به افزایش انتخاب برای یک فرد می شود.