تالار افتخارات

با توجه به تعداد زیاد کارنامه های موفق کاربران، در این بخش سعی شده است فقط تعدادی از آنها را جهت ایجاد انگیزه در سایر کاربران قرار دهیم. کارنامه ها در آزمون های مختلف بین المللی توسط کاربران سایت دوره سرا اخذ شده است.